मुंबई
 
पिपल्स बुक हाऊस
१५, मेहेर हाऊस,
कावसजी पटेल स्ट्रीट,
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१
दूरध्वनी – २२८७३७६८
मॅजेस्टिक बुक स्टॉल
२११-ए, राजा राममोहन रॉय रोड,
गिरगाव,
मुंबई - ४०० ००४
दूरध्वनी - २३८८२२४४
मॅजेस्टिक एजन्सी
विष्णू निवास, टिळक पुलाजवळ,
सेनापती बापट मार्ग,
दादर (पश्चिम) मुंबई - ४०० ०२८
दूरध्वनी - २४३०५९१४
आयडियल बुक डेपो (पुस्तक त्रिवेणी)
छबिलदास रोड,
दादर,
मुंबई - ४०० ०२८
दूरध्वनी - २४३०४२५४

शब्द द बुक गॅलरी
वझिरा नाका,
बोरीवली,
मुंबई
दूरध्वनी - २८३३२६४०

 

आंबेडकर बुक सेंटर
चित्रा सिनेमाच्या मागे
गोकुळदास पास्ता लेन
दादर,
मुंबई - ४०० ०१४

 

विरार  

मुद्रा बुक डेपो
सी/४, हंसराज अपाटमेंट
पुरुषोत्तम पारीख मार्ग,
विरार (प.)
दूरध्वनी – २२५०००५३

 

 
ठाणे  

मॅजेस्टिक बुक डेपो
भवानी बिल्डिंग
राम मारुती रोड
ठाणे (प.) ४०० ६०१
दूरध्वनी - २५३७६८६५

 

सरस्वती ग्रंथ भंडार
यशोदीप सोसा., अहिल्याबाई चौक,
कल्याण (प.)
दूरध्वनी – २२२०४७८१

 

पुणे  
लोकवाङमय गृह प्रा. लि.
५६२, सदाशिव पेठ,
पुणे - ४११ ०३०
दूरध्वनी - २४४७८२६३
पाटील इंटरप्रायझेस
२७/ब, बुधवार पेठ,
सिद्धाथ चेम्बर्स, पहिला मजला,
आप्पा बळवंत चौक, पुणे.
दूरध्वनी - २४४८७६२९
के सागर डिस्प्ले बुक्स
नूतन क्लासिक, ६३९,
नारायण पेठ,
एन.एम.व्ही. परिमल शाळेसमोर,
आप्पा बळवंत चौक, पुणे - ४११ ०३०
दूरध्वनी – २४४५३०६५ / २४४५३०६५
साधना ग्रंथ प्रदर्शन आणि मीडिया सेंटर
४३१, शनिवार पेठ,
पोलीस चौकीसमोर,
पुणे - ४११ ०३०
दूरध्वनी - २४४५९६३५
अक्षरधारा
१२४२, नलिनी अपार्टमेंट्स
सुभाषनगर, पाचवी गल्ली
शुक्रवार पेठ
पुणे - ४११ ००२
दूरध्वनी – २४४९०६७९ / २४४८६४८४

संस्कृती प्रकाशन
६८८ नारायण पेठ
आप्पाबळवंत चौक
पुणे - ४११ ०३०
दूरध्वनी - २४४९ ७३४३

साहित्य दर्शन
३७२, नवीपेठ व्यंकटेश अपार्टमेंट
विठ्ठल मंदिराजवळ
पुणे - ४११ ०३०
भ्रमणध्वनी – ९८२२३७३६३९
दूरध्वनी - ०२०-२४३३२९५१
जिजाई प्रकाशन
नारायण पेठ, कन्याशाळा बस स्टॉप,
जिजापूर,
पुणे - ४११ ००१
दूरध्वनी - २४४७६५३९
ललित वितरण
१७१२, १-ब, सदाशिव पेठ,
उद्योन प्रसाद कार्यालय,
पुणे - ४११ ०३०
दूरध्वनी - २४४७७३०२

डायमंड बुक डेपो
अप्पा बळवंत चौक,
नारायण पेठ,
पुणे.
दूरध्वनी - २४४८०६७७

परेश एजन्सीज्
५३८ शनिवार पेठ,
प्रभात टॉकीजसमोर,
अप्पा बळवंत चौक,
पुणे - ४११ ०३०
दूरध्वनी - २४४५ ९१९०

 

 
कोल्हापूर  

लोकवाङमय गृह प्रा. लि.
रेड फ्लॅग बिल्डिंग, बिंदू चौक,
कोल्हापूर - ४१६ ००२
दूरध्वनी - २५४९६३४

अक्षर दालन
निर्मलाय प्लाझा बेसमेंट,
कोळेकर तिकटी, मंगळवार पेठ,
कोल्हापूर - ४१६ ०१२
दूरध्वनी - २६४६४२४ / २६२४३०४
मेहता बुक सेलस
भाऊसिंगजी रोड
कोल्हापूर - ४१६ ०१२
दूरध्वनी - २५४२३०४

एक्स्प्रेस पब्लिशिंग हाऊस एक्स्प्रेस बुक सर्व्हिस
५-४, रॉयल नेस्ट पर्ल हॉटेल रोड,
वृषाली चौक कोल्हापूर - ४१६ ००३
दूरध्वनी – २६५७५०६ / ९८२२५१९६८८

ग्रंथ द बुक वर्ल्ड
पाचवी गल्ली, राजारामपुरी
मेन रोडजवळ,
कोल्हापूर.
दूरध्वनी - ०२३१-२५३५३५५

 

किताब कॉर्नर
१९५५/सी, सोमवार पेठ,
महाराणा प्रताप चौक,
कोल्हापूर - ४१६ ००२
दूरध्वनी - ०२३१-२६४५५००

 

नागपूर  

सचिन साहित्य
हनुमान गल्ली, सीताबर्डी,
नागपूर - ४४० ००१
दूरध्वनी - ०७१२-२५३०५३९

साहित्य प्रसार केंद्र
सीताबर्डी, नागपूर - ४४० ००१
दूरध्वनी - ०७१२-२५२३७०२

पॉप्युलर बुक शॉप
पटवर्धन हायस्कूलसमोर
सीताबर्डी, नागपूर - ४४० ०१२
दूरध्वनी – २५२४२७८

सुगत बुक डेपो
डॉ. आंबेडकर रोड, आवळे बाबू चौक,
कमल टॉकीजजवळ,
नागपूर – १७
दूरध्वनी - ०७१२-२६४०४१३
अनिल बुक एजन्सी
टाकसाळ कॉम्प्लेक्स
बुटी मार्ग, सीताबर्डी,
नागपूर.
दूरध्वनी क्र. २५४६१४९
फेमस बुक सेंटर
१९२, छत्रपती नगर,
छत्रपती सभागृह,
नागपूर – १५
भ्रमणध्वनी - ९३७३१०२४८२

पिंपळापुरे बुक डिस्ट्रिब्युटर्स
हिंदू गर्ल्स शाळेजवळ,
ओगले वाडा महाल,
नागपूर - ४४० ००२
दूरध्वनी - २७२४३१८ / २७७३५५२

 

 
अमरावती  

पॉप्युलर बुक सेंटर
झुनझुनवाला धर्मशाळा,
अमरावती - ४४४ ६०१
दूरध्वनी - ०७२१-२५७४३९६

 

 
नाशिक  
ज्योती स्टोअर्स
बुक सेलर्स अण्ड स्टेशनर्स
४२ मेन रोड,
नाशिक - ४२२ ००१
दूरध्वनी – ५०४०२६
भ्रमणध्वनी - ९४२२२ ५७११७
दीप बुक सेंटर
नारोशंकर बिल्डिंग,
नाशिक.
दूरध्वनी – २५९४४९८
भ्रमणध्वनी - ९४२३९ ६३३१०

करण बुक सेंटर
सार्वजनिक वाचनालय,
नाशिक.
दूरध्वनी - २२३१४२४५

 

कुसुमाग्रज मायबोली
सुयोजित अवधूत टॉवर,
जुना गंगापूर नाका,
गंगापूर रोड,
नाशिक.
भ्रमणध्वनी - ९८२२४२७७५५

 

अकोला  

मिहीर उद्योग केंद्र
केशव अर्चना,
गांधी चौक,
अकोला - ४४४ ००१
दूरध्वनी - ०७२४-२४४२ १३८

 

विठ्ठल बुक सेलर्स
विठ्ठल यादव, रिगल टॉकीजजवळ
अकोला - ४४४ ००१
दूरध्वनी - ०७२४-४३९४०३

 

सातारा  

विकास धुळेकर
प्रथमेश इंटरप्राइजेस
साईलीला अपार्टमेंट,
दै. ‘ऐक्य’च्या मागे,
सातारा - ४१५ ००२
दूरध्वनी - ०२१६२-२८०२०० / ९८८१७ ३९७१०

 

 
औरंगाबाद  

लोकसाहित्य प्रकाशन
एन-५, सेक्टर-ई,
कॉ. चंद्रगुप्त चौधरी भवन,
गुलमोहर कॉलनी,
सिडको, औरंगाबाद - ४३१ ००३
दूरध्वनी - (०२४०) २४८४०७६

सारंग एजन्सी
शेलार निवास,
कोठावाला गल्ली, देवगिरी बँकेजवळ,
औरंगपुरा.
भ्रमणध्वनी - ९३२५१ ४४८४६
विद्या बुक्स
औरंगपुरा,
औरंगाबाद - ४३१ ००१
दूरध्वनी - ०२४०-३३७३७१
जनशक्ती बुक्स अण्ड पब्लिकेशन
पिनाक अपार्टमेंट
२४४, समर्थ नगर
औरंगाबाद.
भ्रमणध्वनी - ९४२२८७८५७९
बुक पॅलेस
नाथ मंदिरासमोर, S.B. कॉलेज.
औरंगपुरा,
औरंगाबाद.
दूरध्वनी - २३८०४५
कैलास पब्लिकेशन
औरंगपुरा,
औरंगाबाद.
भ्रमणध्वनी - ९३२५२ १४१९१

कीर्ती प्रकाशन
राजर्षी, १७ रचना कॉलनी
देवगिरी कॉलेजजवळ,
औरंगाबाद,
दूरध्वनी - ६५४९०४५ / ९८२२८६४९१६

 

 
जालना  

भूमिका प्रकाशन
वास्तव डबल जीन,
चमनजवळ, जुना रस्ता
जालना
दूरध्वनी - ०२४८२-२३५२१५

 

 
अहमदनगर  
उदय एजन्सीस
श्रीपाद ग्रंथ भंडार समोर, शनी चौक,
अहमदनगर - ४१४ ००१
दूरध्वनी - २३४७३०७
ललित बुक सर्विस
ललितराज शिवनेरीमार्ग
रेल्वेस्टेशन जवळ
अहमदनगर - ४१४ ००१
दूरध्वनी – २३५९५६५ / २३४२१९९

अनुप्रिता ग्रंथसेवा
द्वारा - अनू बुक्स, पो. बॉ. ४५
सुशील कॉम्प्लेक्स,
संचयनी भवन जवळ,
गणेश नगर,
संगमनेर, जि. अहमदनगर,
अहमदनगर - ४२२ ६०४
दूरध्वनी - ९४२०६४२६११

 

 
सांगली  
रत्नाकर बुक स्टॉल
पो. बॉक्स १३
हायस्कूल रोड,
मिरज - ४१६ ४१०
दूरध्वनी - २२२५६४
नालंदा पुस्तक वितरण
शिवार्थ, विशाल नगर
पारस बर्फ फॅक्टरीजवळ,
ख्रिश्चन बंगल्याशेजारी, इस्लामपूर,
जि. सांगली
दूरध्वनी - ०२३४२-२२५७२४

प्रसाद ग्रंथदालन
सानिका भवन / १०२२ / अ
पहिला मजला,
सराफ कट्टा,
सांगली - ४१६ ४१६
भ्रमणध्वनी - ९९२१०७०४३९

 

 
नांदेड  
देबडवार पुस्तक भंडार
भोरे कॉम्प्लेक्स,
महावीर चौक,
नांदेड
भ्रमणध्वनी - ९४२३८१५१२७
अभय पुस्तक भंडार
भोरे कॉम्प्लेक्स
महावीर चौक,
नांदेड.
दूरध्वनी - ०२४६२-२४०२६५
निर्मल प्रकाशन
कृष्णाई
नरहर कुरूंदकर मार्ग
कैलास नगर,
नांदेड – ४३१६०५
दूरध्वनी – २५१५६५
भ्रमणध्वनी - ९४२२८ ७०३९३
अभंग पुस्तकालय
हॉटेल गोदावरी कॉम्प्लेक्स,
वोडाफोन गॅलरीजवळ,
आय.टी.आय.कॉर्नर,
V.I.P. रोड,
नांदेड.
भ्रमणध्वनी - ९८२३१७०७५६

राजेंद्र गोणारकर
राहुल नगर,
हनुमान गड,
नांदेड – ४३१६०५
भ्रमणध्वनी - ९८९०६१९२७४

 

 
सिंधुदुर्ग  

पराग गावकर
द्वारा-बी-४, विठ्ठलकृपा अपार्टमेंट
सबनीस वाडा, सावंतवाडी
जि. सिंधुदुर्ग,
सावंतवाडी.
दूरध्वनी - ९४२२४३६१००

 

 
सोलापूर  

विद्या साहित्यालय
गोल्ड फिंच पेठ
दर्बी कलेक्शनजवळ
सोलापूर – ०७
दूरध्वनी - ०२१७-२७२२५१०

 

 
परभणी  

गोमटेश एजंसी
४, स्टेडियम कॉम्प्लेक्स
जी.टी.आय. जवळ
परभणी - ४३१ ४०१
दूरध्वनी - ०२४५-२२२१६४८

 

विकास पुस्तकालय
मेन रोड, बसमत रोड
परभणी.
दूरध्वनी - ०२४५-२२७८७६

 

गोवा  

वर्षा बुक स्टॉल
पोलीस स्टेशन समोर
आझाद मैदानाजवळ
पणजी,
गोवा  ४०३ ००१
दूरध्वनी - ०८३२-२४२५८३२

 

 
जळगाव  

प्रशांत बुक्स सेलर्स
स्टेडियम कॉम्प्लेक्स,
जळगाव.
दूरध्वनी – २२२७२३१
भ्रमणध्वनी - ९४२१६ ३६४६०

 

कादंबरी ग्रंथ प्रदर्शन
सुरेशदादा जैन नगर
बिल्डिंग नं. १५, घर नं. २६
जळगाव.
भ्रमणध्वनी – ९८५०७७६६८९ / ९८२२२१६९८१

 

धुळे  

मनोज पुस्तकालय
पारोळा रोड कॉर्नर
धुळे - ४२४ ००१
भ्रमणध्वनी - ९४२३४ ९५८९२

 

 
लातूर  
भारतीय पुस्तकालय
गीतांजली मार्केट मेन रोड,
लातूर - ४१३ ५१२
दूरध्वनी - ०२३८२-२४८३८४
विश्वरूपी पुस्तकालय
दुकान नं. २
एस.टी.स्टँडच्या बाजूला
लातूर.
दूरध्वनी - २४४३११ / २५९०९४
भ्रमणध्वनी - ९४२३३ ४५०९३

भूमी ग्रंथ भांडार / भूमी प्रकाशन
२१, कृषी नगर, लालबहाद्दूर शास्त्री
शाळेजवळ, रिंग रोड,
लातूर - ४१३ ५३१
दूरध्वनी - ०२३८-२२५७९२

 

 
बेळगाव  

नवसाहित्य बुक स्टॉल
सीटी प्लाझा, सांगादेवी रस्ता
बेळगाव,
कर्नाटक - ५९० ००२
दूरध्वनी - ०८३१-२४२१०७८

 

 
बीड  
मीना बुक सेंटर
बलभीम चौक
टिळक रोड,
बीड.
भ्रमणध्वनी – ९४२२२४४३९३
अभिजित पुस्तकालय
सावरकर चौक, बसस्टँडसमोर
अंबाजोगाई – ४३१५१७
दूरध्वनी - २४४६-२४९२८९