विज्ञान

~ आरोग्याचे लोकविज्ञान – डॉ. अनंत फडके किंमत - रु. १८०

~ आजीचा बटवा – डॉ. अनुराधा रेड्डी किंमत -रु. ८०

~ आव्हान निसर्गाचे – मिलिंद आमडेकर किंमत - रु. १००

~ निसर्गातले परिचित-अपरिचित – मिलिंद आमडेकर किंमत - रु. ८०

~ विज्ञान जिज्ञासा, खंड १ – संपादक : रा. वि. सोवनी किंमत - रु. १२०

~ विज्ञान जिज्ञासा, खंड २ – संपादक : रा. वि. सोवनी किंमत - रु. ७५

~ ओळख भूशास्त्राची – प्र. वि. सोवनी किंमत - रु. ७५